Drejtësia Për të Mitur

Drejtësia Për të Mitur

Për të luftuar fenomenin e fëmijëve në konflikt me ligjin në Shqipëri, ne mbështesim forcimin e sistemit të rehabilitimit dhe rimëkëmbjes së të rinjve nëpërmjet një qasjeje në drejtësi restauruese. Ne forcojmë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe punojmë për parandalimin e shndërrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin në ri-përsëritës, përmes zhvillimit dhe zbatimit të programeve të riintegrimit.

Projektet aktuale

Projekte të përfunduara

Lajme

Në këtë ditë lartësojmë potencialin e të rinjve tanë si promovues të paqes, dhe angazhohemi për të krijuar mundësi për zhvillimin e aftësive që kanë, në shërbim të adresimit të sfidave drejt një të ardhme të qendrueshme. Në Kukës dhe në Dibër, grupet rinore të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, Të…
Në tjetër hap i rëndësishëm është ndërmarrë në drejtim të përmirësimit të qasjes së sistemit të drejtësisë për trajtimin e rasteve që përfshijnë të mitur, viktima të dhunës dhe abuzimit seksual. Terre des hommes Shqipëri përfundoi së fundmi një sesion trajnimi gjithëpërfshirës në Vlorë. Kjo nismë u…
Në përpjekje për të përmirësuar trajtimin nga drejtësia të të miturve, viktima të abuzimit, Terre des hommes, në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme, ka zhvilluar me sukses një tjetër sesion trajnimi për profesionistët e drejtësisë në Shkodër. Kjo nismë është pjesë e projektit "Të Rinjtë, Të…
Jemi entuziastë që të rinjtë tanë të angazhuar në projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri, u përfshinë në një seri aktivitetesh të zhvilluara në Elbasan dhe Cërrik javën që lamë pas, duke dhënë mesazhet e tyre kundër…
Terre des hommes në bashkëpunim me Prokurinë e Përgjithshme kanë organizuar, në kuadër të projektit “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri, sesionin e parë të trajnimit dyditor për profesionistët e drejtësisë në lidhje me teknikat…
Përmbyllëm me sukses sesionet e fokus grupeve si pjesë e përpjekjeve në vazhdim të Terre des hommes Shqipëri për të hartuar modelin e shërbimeve për rehabilitimin, ri-integrimin, ri-socializimin (RRR), si dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Këto sesione ishin një mundësi kyçe për secilin…

Botime

Moduli i trajnimit synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe aftësitë teknike e profesionale të avokatëve, në veçanti atyre që do të ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti për të miturit sipas legjislacionit përkatës, të cilët duhet të jenë të specializuar mbi standardet e drejtësisë miqësore për…
Ky protokoll, i përshtatur në gjuhën e fëmijëve, është një mjet informues për profesionistët e mbrojtjes së fëmijës, por edhe për vetë fëmijën në kontakt dhe konflikt me ligjin dhe për familjen e tij. Në këtë mënyrë fëmija dhe familja e tij janë në gjendje të identifikojnë të drejtat dhe shërbime…
Manuali i Punës për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social në Shkolla u hartua për të ndihmuar punonjësit e kësaj njësie në të kuptuarin e roleve dhe përgjegjësive në fushën e tyre të shërbimeve në shkollë, si dhe për të mbështetur zhvillimin e zbatimin e aktiviteteve apo ndërhyrjeve të…
Qëllimi i këtij botimi është përgatitja e një manuali me tre module si literaturë e kursit të lëndës “Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi” në Programin e Formimit Fillestar të magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës. Manuali do të përdoret si pjesë e kurikulës së lëndës ku synohet identifikimi i…