Drejtësia Për të Mitur

Drejtësia Për të Mitur

Për të luftuar fenomenin e fëmijëve në konflikt me ligjin në Shqipëri, ne mbështesim forcimin e sistemit të rehabilitimit dhe rimëkëmbjes së të rinjve nëpërmjet një qasjeje në drejtësi restauruese. Ne forcojmë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe punojmë për parandalimin e shndërrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin në ri-përsëritës, përmes zhvillimit dhe zbatimit të programeve të riintegrimit.

Projektet aktuale

Projekte të përfunduara

Lajme

Në Javën Kombëtare Ndërgjegjësuese në Mbrojtje të Viktimave të Krimit, ekipi i Terre des hommes në Lezhë dhe Shkodër organizoi një sesion informues mbi të shërbimin ligjor falas, me të rinjtë e angazhuar në projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia”, me mbështetjen financiare të Agjencisë…
Njihuni me impaktin e trajnimit më të fundit “Avokatësia dhe lobimi me dhe për të rinjtë”, në të cilën liderë rinorë të apasionuar u bënë bashkë për të fuqizuar zërin e tyre dhe për të ndërmarrë nisma që sjellin ndryshime pozitive. Përgjatë ditëve të këtij trajnimi, grupi dinamik rinor i Dibrës,…
Në Ditën Ndërkombëtare për Internet të Sigurtë, të rinjtë e Tdh në Dibër të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri, si dhe të rinjtë që marrin shërbime në Qendrën Komunitare Multifunksionale të Bulqizës, në…
Ky është grupi rinor më miqësor ndaj mjedisit që vendosi të ndërmarrë këtë nismë në zemër të qytetit, për të qenë të gjithë dëshmimtarë të ndryshimit që mund të sjellë gjenerata e re. Nën moton “Mbill dhe ti një pemë” ky aktivitet i identifikuar, gjatë procesit “Ti Krijon”, si sfidë nga të rinjtë…
Një nga iniciativat e grupit rinor të Lezhës të angazhuar në projektin “Të Rinjtë, të Drejtat dhe Drejtësia”  me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri u fokusua tek mënyra e përdorimit të teknologjisë.  Përmes pikturave, eseve dhe krijimit të poezive, të prezantura në…
Të rinjtë e Terre des hommes të angazhuar me projektin “Të Rintjë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri ndërmorën një inisiativë ndërgjegjësuese me komunitetin e zonës ku ata banojnë, duke iu bashkua fushatës së 16 Ditëve të Aktivizmit kundër…

Botime

Misioni i Terre des hommes në Shqipëri prezanton gjetjet dhe rekomandimet e të parit studim që sjell “Perceptimin e fëmijëve në konflikt me ligjin për  efektivitetin dhe ndikimin e shërbimit të provës në riaftësimin e tyre në Shqipëri”. Mungesa e pjesëmarrjes së fëmijëve në vlerësimin e shërbimeve…
Moduli i trajnimit synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe aftësitë teknike e profesionale të avokatëve, në veçanti atyre që do të ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti për të miturit sipas legjislacionit përkatës, të cilët duhet të jenë të specializuar mbi standardet e drejtësisë miqësore për…
Ky protokoll, i përshtatur në gjuhën e fëmijëve, është një mjet informues për profesionistët e mbrojtjes së fëmijës, por edhe për vetë fëmijën në kontakt dhe konflikt me ligjin dhe për familjen e tij. Në këtë mënyrë fëmija dhe familja e tij janë në gjendje të identifikojnë të drejtat dhe shërbime…
Manuali i Punës për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social në Shkolla u hartua për të ndihmuar punonjësit e kësaj njësie në të kuptuarin e roleve dhe përgjegjësive në fushën e tyre të shërbimeve në shkollë, si dhe për të mbështetur zhvillimin e zbatimin e aktiviteteve apo ndërhyrjeve të…
Qëllimi i këtij botimi është përgatitja e një manuali me tre module si literaturë e kursit të lëndës “Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi” në Programin e Formimit Fillestar të magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës. Manuali do të përdoret si pjesë e kurikulës së lëndës ku synohet identifikimi i…