Mbrojtja e Fëmijëve

Mbrojtja e fëmijëve

Për të mbështetur fëmijët viktima të abuzimit dhe dhunës, ne mbështesim integrimin më të mirë të politikave dhe strategjive në kuadrin ligjor ekzistues dhe forcojmë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, ofrojmë trajnime për profesionistët dhe mbështesim organizatat lokale për mbrojtjen e fëmijëve përmes granteve të vogla. Fëmijët e prekur kanë akses në shërbime psikosociale, këshillim dhe aktivitete rekreative

Projektet aktuale

Projekte të përfunduara

Lajme

Profesionistët e vijës së parë që punojnë me fëmijët kanë pasur një mundësi fantastike pjesëmarrje në një trajnim 3-ditor në Shëngjin mbi metodologjinë “Lëvizje, Lojëra dhe Sporte për zhvillimin psiko-social të fëmijëve”. Përgjatë këtyre tre ditëve, pjesëmarrësit, nën drejtimin e ekspertëve dhe…
Sporti si instrument fuqizimi për fëmijët që të bëhen agjentë të ndryshimit ! Të ndërgjegjshëm për ndikimin pozitiv që sporti sjell në jetët e tyre, të rinjtë e grupit “Ti Krijon” të cilët marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare Multifunksionale në Bulqizë ndërmorën inisiativën për të organizuar…
Të rinjtë në Bicaj të Bashkisë së Kukësit tashmë kanë një tempull të dedikuar për kreativitet, për të mësuar, dhe për të ndërvepruar me njëri-tjetrin.Grupi rinor arriti të finalizonte inisiativën e identifikuar përgjatë rrugëtimit me metodologjinë “Ti Krijon” duke sjellë një ndryshim të rëndësishëm…
Të rinjtë tanë në vijim të rrugëtimit fuqizues përmes metodologjisë “Ti Krijon” ndërmarrin një tjetër hap në drejtim të adresimit konkret të një prej çështjeve më të ndjeshme në komunitetin ku ata jetojnë: barazinë gjinore! Në mjediset e qendrës rinore “Atelie”, janë prezantuar gjetjet që të…
Të rinjtë tanë që marrin shërbime në Qendrën Komunitare Multifunksionale në Bulqizë, identifikuan gjatë rrugëtimit të kryer me metodologjinë “Ti Krijon” nevojën për të pasur një impakt më pozitiv me mjedisin dhe komunitetin.  Kreativiteti i këtyre vajzave dhe djemve të talentuar u shpalos në…
Nga projektet kreative, tek sesionet informuese, fëmijët dhe të rinjtë tanë edhe në qytetet e Shkodrës dhe Bulqizës janë angazhuar që në Ditën Ndërkombëtare të Gruas të shpërndajnë mesazhe mbi barazinë gjinore dhe impaktin pozitiv që çdo vajzë dhe grua luan në komunitetin e saj.  Në Qendrën…

Botime

Ky manual ka për qëllim të shërbejë si dokument pune dhe të ofrojë, në mënyrë të përmbledhur dhe në përputhje me kuadrin ligjor përkatës në fuqi, procedurat që duhet të ndiqen nga Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës (PMF) edhe si pjesë e Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN) për menaxhimin e rasteve të…
Fëmijët e pashoqëruar ose të ndarë janë veçanërisht të cenueshëm dhe sfidat me të cilat përballen kërkojnë përgjigje të veçanta. Ky dokument është shkruar për të gjithë aktorët që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe prezanton një qasje të strukturuar për identifikimin dhe mbështetjen e…
Modeli i shërbimeve paraqet në mënyrë të detajuar strukturën e organizimit dhe të funksionimit të qendrave, shërbimet që ofrojnë, si dhe format e bashkëpunimit me strukturat vendore të mbrojtjes së fëmijëve, prokurorinë dhe gjykatat duke evidentuar shërbimet dhe mbështetjen që i ofrohet fëmijës në…
Manuali i Punës për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social në Shkolla u hartua për të ndihmuar punonjësit e kësaj njësie në të kuptuarin e roleve dhe përgjegjësive në fushën e tyre të shërbimeve në shkollë, si dhe për të mbështetur zhvillimin e zbatimin e aktiviteteve apo ndërhyrjeve të…
Me synim mbështetjen e profesionistëve në detyrën e tyre si punonjës të Njësisë Psiko-Sociale në Shkolla, Tdh, organizoi grupe të fokusuara diskutimi me qëllim mbledhjen e informacionit më të thelluar mbi nevojat konkrete të punonjësve lidhur me punën e tyre në këto njësi. Raporti pati si qëllim…
Të kuptohet roli i rëndësishëm i menaxhimit të rasteve të fëmijëve në rrezik në situata emergjente,si pandemia dhe rëndësia e vazhdimësisë së menaxhimit të rastit (MR), duke përshtatur veprimet për secilin nga hapat e MR, në mënyrë që të vazhdojmë të mbështesim më të prekshmit dhe për t'iu…