Programi MATRA - Forcimi i Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve për Fëmijët në Konflikt me Ligjin

Forcimi i Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve për Fëmijët në Konflikt me Ligjin” u zbatua në Shqipëri gjatë janarit 2018 - Dhjetor 2021, duke ndikuar tek fëmijët në konflikt me ligjin, pasi të drejtat e tyre mbroheshin më mirë, të adresuara në mënyrë miqësore për fëmijët.

Qëllimi

Qëllimi i programit ishte të mbështeste zhvillimin e sundimit të ligjit brenda Ukrainës, Gjeorgjisë, Shqipërisë dhe Kosovës duke përmirësuar zbatimin e të drejtave të fëmijëve në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe drejtësisë për të siguruar që fëmijët në konflikt me ligjin të mbrohen më mirë.

Rezultatet:

 • Ruajtja e të drejtave të fëmijëve në konflikt me ligjin nëpërmjet një politike gjithëpërfshirëse, dispozitave ligjore dhe/ose protokolleve të punës
 • Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin ose në rrezik të përfshirjes në sjellje delikuente, në përputhje me standardet e të drejtave të fëmijëve.
 • Shkëmbimi i njohurive nëpërmjet forcimit të marrëdhënieve dypalëshe ndërmjet institucioneve qeveritare në Holandë dhe në Ukrainë, Gjeorgji, Shqipëri dhe Kosovë.

Aktivitetet:

 • Kryerja e një analize dhe hulumtimi të sistemit ukrainas, gjeorgjian, shqiptar dhe kosovar për mbrojtjen dhe drejtësinë e fëmijëve.
 • Shkrimi i raporteve kombëtare mbi rezultatet e analizës dhe kërkimit duke përfshirë rekomandime për të përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin
 • Zhvillimi ose ndryshimi i një dispozitë ligjore, dokument politikash dhe/ose protokoll pune.
 • Hartimi i një plani dhe instrumenti monitorues për të monitoruar zbatimin e dispozitës ligjore të zhvilluar ose të ndryshuar, dokumentit të politikave dhe/ose protokollit të punës.
 • Zhvillimi i një kurrikule trajnimi/materiale trajnimi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në konflikt me ligjin
 • Organizimi i Trajnimit të Trajnerëve (ToT).
 • Kryerja e sesioneve trajnuese.
 • Institucionet kombëtare përkatëse Ministria e Drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës

Projekti Forcimi i Sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve për Fëmijët në Konflikt me Ligjin u financua nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës nëpërmjet Programit MATRA 2017-2021 dhe u zbatua nga Defense for Children International (DCI) dhe Terre des hommes në Shqipëri..