Qasje Restauruese - Një Alternativë Për Të Rinjtë Në Konflikt Me ligjin

Gjatë viteve 2018-2020, Misioni Terre des hommes në Shqipëri zbatoi projektin e financuar nga BE-ja Shoqëria Civile në Veprim për të ndërtuar qasje dhe praktika restauruese për fëmijët dhe të rinjtë në kontakt me ligjin.

Qëllimi

Të kontribuojë në respektimin e të drejtave njerëzore dhe të fëmijëve të fëmijëve dhe të rinjve në konflikt apo kontakt me ligjin, nëpërmjet avancimit të zbatimit të qasjeve restauruese dhe parandalimit të dënimit me burgim sipas Kodit të ri të Drejtësisë për të Miturit në Shqipëri.

Objektivat specifike:

  • Ndërtimi i njohurive ndërmjet palëve kryesore të interesit për qasjet restauruese në kodin e ri të drejtësisë për të miturit duke ndërtuar koalicione, duke rritur ndërgjegjësimin e shoqërisë civile, palëve kryesore të interesit dhe përfituesve të synuar.
  • Forcimi i kapaciteteve të organeve kompetente dhe OSHC-ve të përfshira në drejtësinë për të miturit për të zbatuar qasje restauruese përmes një programi të strukturuar të ndërtimit të kapaciteteve dhe zhvillimit të udhëzimeve për ndërmjetësuesit, prokurorët dhe gjyqtarët praktikantë dhe OSHC-të.
  • T'u mundësojë OSHC-ve të zhvillojnë dhe zbatojnë praktika dhe programe restauruese drejt parandalimit të burgimit duke zbatuar një skemë nën-grantesh dhe duke krijuar rrjetin e OSHC-ve.

Grupet e synuara:

  • Fëmijë/të rinj në konflikt ose në kontakt me ligjin në zonat e synuara
  • Organizatat e shoqërisë civile që punojnë në zonat e synuara për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijëve/të rinjve në konflikt ose në kontakt me ligjin
  • Drejtuesit dhe ndërmjetësuesit e drejtësisë
  • Avokatët dhe punonjësit e policisë
  • Psikologë, punonjës socialë dhe punonjës të mbrojtjes së fëmijëve

KOHËZGJATJA: 2018 - 2020

Zonat e synuara: Shkoder, Durres, Tirane, Vlore, Korce, Gjirokaster

PARTNERËT E PROJEKTIT: Fondacioni Terre des hommes në Hungari, Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin e Mosmarrëveshjeve

Shoqëria Civile në Veprim për të ndërtuar qasje dhe praktika restauruese për fëmijët dhe të rinjtë në kontakt me ligjin u financua nga Bashkimi Evropian.