Biblioteka jonë digjitale

Zbuloni botimet që kemi prodhuar në kuadër të projekteve tona. Ato janë krijuar për përdorim nga profesionistët, fëmijët ose audiencës e gjerë.

Plani Kombëtar i Veprimit (PKV) për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2021-2023 është një instrument që synon koordinimin e aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërorë, përfshirë organizatat ndërkombëtare, të angazhuar në luftën kundër trafikimit të personave.Synimi strategjik i këtij dokumenti është…
Ky manual ka për qëllim të shërbejë si dokument pune dhe të ofrojë, në mënyrë të përmbledhur dhe në përputhje me kuadrin ligjor përkatës në fuqi, procedurat që duhet të ndiqen nga Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës (PMF) edhe si pjesë e Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN) për menaxhimin e rasteve të…
Fëmijët e pashoqëruar ose të ndarë janë veçanërisht të cenueshëm dhe sfidat me të cilat përballen kërkojnë përgjigje të veçanta. Ky dokument është shkruar për të gjithë aktorët që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe prezanton një qasje të strukturuar për identifikimin dhe mbështetjen e…
Modeli i shërbimeve paraqet në mënyrë të detajuar strukturën e organizimit dhe të funksionimit të qendrave, shërbimet që ofrojnë, si dhe format e bashkëpunimit me strukturat vendore të mbrojtjes së fëmijëve, prokurorinë dhe gjykatat duke evidentuar shërbimet dhe mbështetjen që i ofrohet fëmijës në…
Moduli i trajnimit synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe aftësitë teknike e profesionale të avokatëve, në veçanti atyre që do të ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti për të miturit sipas legjislacionit përkatës, të cilët duhet të jenë të specializuar mbi standardet e drejtësisë miqësore për…
Ky protokoll, i përshtatur në gjuhën e fëmijëve, është një mjet informues për profesionistët e mbrojtjes së fëmijës, por edhe për vetë fëmijën në kontakt dhe konflikt me ligjin dhe për familjen e tij. Në këtë mënyrë fëmija dhe familja e tij janë në gjendje të identifikojnë të drejtat dhe shërbime…
Manuali i Punës për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social në Shkolla u hartua për të ndihmuar punonjësit e kësaj njësie në të kuptuarin e roleve dhe përgjegjësive në fushën e tyre të shërbimeve në shkollë, si dhe për të mbështetur zhvillimin e zbatimin e aktiviteteve apo ndërhyrjeve të…
Ky udhëzues është hartuar në kuadër të projektit “Zhvillimi i një dokumenti burimor për profesionistët e punës sociale”, financuar nga UNICEF me qëllimin për të hartuar Standardet e Procedurave të Veprimit për punonjësit socialë për ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijën dhe familjen edhe në…
Qëllimi i këtij botimi është përgatitja e një manuali me tre module si literaturë e kursit të lëndës “Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi” në Programin e Formimit Fillestar të magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës. Manuali do të përdoret si pjesë e kurikulës së lëndës ku synohet identifikimi i…
Me synim mbështetjen e profesionistëve në detyrën e tyre si punonjës të Njësisë Psiko-Sociale në Shkolla, Tdh, organizoi grupe të fokusuara diskutimi me qëllim mbledhjen e informacionit më të thelluar mbi nevojat konkrete të punonjësve lidhur me punën e tyre në këto njësi. Raporti pati si qëllim…
Të kuptohet roli i rëndësishëm i menaxhimit të rasteve të fëmijëve në rrezik në situata emergjente,si pandemia dhe rëndësia e vazhdimësisë së menaxhimit të rastit (MR), duke përshtatur veprimet për secilin nga hapat e MR, në mënyrë që të vazhdojmë të mbështesim më të prekshmit dhe për t'iu…