Manual i Punës Për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psikosocial në Sistemin Arsimor Parauniversitar

Download

Manuali i Punës për Punonjësit e Njësisë së Shërbimit Psiko-Social në Shkolla u hartua për të ndihmuar punonjësit e kësaj njësie në të kuptuarin e roleve dhe përgjegjësive në fushën e tyre të shërbimeve në shkollë, si dhe për të mbështetur zhvillimin e zbatimin e aktiviteteve apo ndërhyrjeve të ndryshme në shkollë, për të ndihmuar nxënësit në përmbushjen e qëllimeve të tyre akademike.

Data published
Number of pages
92