Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia

Terre des hommes-Shqipëri është duke vënë në zbatim projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia”. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është “Përforcimi i sistemit shqiptar të drejtësisë për të mitur duke nxitur zotëruesit e të drejtave (fëmijët dhe të rinjtë) dhe përgjegjësit për zbatimin e tyre (profesionistët e zbatimit të ligjit dhe kujdesit social)”.

Kjo synohet të arrihet përmes fuqizimit të fëmijëve dhe të rinjve në ndërmarrjen e iniciativave të krijuara nga vetë ata. Specifikisht në 8 zona të vendit, projekti do të sjell përmirësim të njohurive dhe aftësive të fëmijëve dhe të rinjve nga mosha 14 – 25 vjeç mbi shtetin e të drejtës, demokracinë, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore & diversitetin, mjedisin dhe rolin që ata mund të luajnë për të sjellë ndryshimin që duan në komunitetin ku ata jetojnë. Ata do të nxiten të ndërmarrin 48 iniciativa të cilat do të vihen në zbatim me qëllim krijimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për secilin nga temat e sipërpermendura. Njëherësh, 19 organizata rinore të shoqërisë civile do të mbështeten të punojnë me fëmijë dhe të rinj, familje dhe komunitete për të zhvilluar dhe zbatuar inisiativa lokale që kanë në qendër fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve përmes pjesëmarrjes së tyre aktive në këto nisma.
 

Objektivat

  • Të fuqizojmë fëmijët dhe të rinjtë të bëhen promovues të ndryshimit, përmes pjesëmarrjes aktive në inisiativat e krijuara prej tyre në nivel komuniteti, që kanë në fokus shtetin e së drejtës, demokraci, të drejtat e njeriut dhe mjedisin.
  • Të fuqizojmë fëmijët dhe të rinjtë që të bëhen promovues të ndryshimit, përmes pjesëmarrjes aktive në inisiativat e krijuara prej tyre në nivel komuniteti, që kanë në vëmendje barazinë gjinore & diversitetin, rolet gjinore dhe normat sociale.
  • Të rriten aftësitë e profesionistëve të drejtësisë me qëllim që të ofrojnë shërbime më cilësore për të miturit e pandehur, viktima ose dëshmitarë gjatë procedimeve penale.

 

Kohëzgjatja e Projektit: 1 Korrik 2022 - 30 Qershor 2025

Buxheti i Projektit: EUR 1,000,000

 

Austrian Development Agency
Austrian Development Agency

Lajme të lidhura dhe publikime

Fieri, Shkodra, Dibra dhe Lezha janë qytetet e para ku të rinjtë e trajnuar për Advokim dhe Lobim kanë nisur të shpërndajnë dijen e marrë mes bashkëmoshatarëve. Fuqizimi i të rinjve për të njohur rrugët që mund të ndjekin për të krijuar të ardhmen që duan në komunitetet tona është një proces i…
Sporti si instrument fuqizimi për fëmijët që të bëhen agjentë të ndryshimit ! Të ndërgjegjshëm për ndikimin pozitiv që sporti sjell në jetët e tyre, të rinjtë e grupit “Ti Krijon” të cilët marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare Multifunksionale në Bulqizë ndërmorën inisiativën për të organizuar…
Një mundësi e shkëlqyer për të rinjtë që duan të eksplorojnë pasionin për të ndihmuar të tjerët dhe për të sjellë ndryshime pozitiv në komunitet! Qendra Komunitare Multifunksionale në Lezhë në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimti Social në Bashkinë e qytetit në zbatim të projektit “Të Rinjtë, Të…
Së bashku me të rinjtë e Kukësit, të angazhuar në projektin “Të Rinjtë, të Drejtat dhe Drejtësia” me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri u angazhuan sot hodhëm një hap përpara drejt rritjes së vetëdijësimit për mungesën e mundësive të barabarta në shoqëri.  Në Ditën…
Të rinjtë tanë nga 8 qytete të vendit, të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, të Drejtat dhe Drejtësia” me mbështetjen financiare të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri dhe të zbatuar nga Tdh Shqipëri, u bënë pjesë e një workshopi 4-ditor nën drejtimin e ekspertes znj.Valbona Mane…
Të rinjtë e Fierit të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri patën mundësinë fantastike për t’u takuar me regjizorin e ri dhe të talentuar slloven Kristian Bernard Irgl. Për të gjithë vajzat dhe djemtë e…