Manual mbi Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur

Qëllimi i këtij botimi është përgatitja e një manuali me tre module si literaturë e kursit të lëndës “Ndërmjetësimi dhe Arbitrazhi” në Programin e Formimit Fillestar të magjistratëve në Shkollën e Magjistraturës. Manuali do të përdoret si pjesë e kurikulës së lëndës ku synohet identifikimi i trajtimeve, që lidhen me Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur dhe ligjin “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.

Data published
Number of pages
146