Rreth Nesh

child
Terre des hommes Shqipëri

Terre des hommes (Tdh) është organizata kryesore zvicerane për ndihmën ndaj fëmijëve. Nëpërmjet programeve tona shëndetësore, mbrojtjes dhe ndihmës emergjente, ne ofrojmë ndihmë për mbi katër milionë fëmijë dhe familjet e tyre në rreth 40 vende të botës çdo vit.

7,388
fëmijë dhe të rinj u përfshinë në aktivitetet tona ose morën ndihmë gjatë vitit 2023.
1,651
prindër janë mbështetur gjatë vitit 2023 përmes shërbimeve komunitare, mbështetjes edukative, angazhimit rinor etj.
298
profesionistë janë trajnuar për shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve dhe sistemit të drejtësisë për të mitur gjatë vitit 2023.
Prioritetet

Prioritetet

 • Qëllimi ynë është të sigurohemi se fëmijët në Shqipëri do të mbrohen në mënyrë efektive dhe të drejtat e tyre të respektohen. Për ta siguruar këtë, ne operojmë përmes tre programeve kryesore.

 • Mbrojtja e Fëmijëve - Për të mbështetur fëmijët viktima të abuzimit dhe dhunës, ne insistojmë në integrimin më të mirë të politikave dhe strategjive në kuadrin ligjor ekzistues dhe forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, ofrojmë trajnime për profesionistët dhe mbështesim organizatat lokale për mbrojtjen e fëmijëve përmes granteve të vogla. Fëmijët e prekur kanë akses në shërbime psiko-sociale, këshillim dhe aktivitete rekreative.

 • Migrimi dhe Antitrafikimi - Për të parandaluar migrimin e pasigurt dhe për të siguruar riintegrimin e familjeve të kthyera në Shqipëri, ne ofrojmë mbështetje për fuqizimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre. Ne përmirësojmë kuadrin rregullator për fëmijët në lëvizje dhe forcojmë bashkëpunimin ndërkufitar për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore dhe për të siguruar akses në shërbime për viktimat.

 • Aksesi në drejtësi për të miturit - Për të luftuar fenomenin e fëmijëve në konflikt me ligjin në Shqipëri, ne mbështesim forcimin e sistemit të rehabilitimit dhe rimëkëmbjes së të rinjve nëpërmjet një qasjeje në drejtësi restauruese. Ne forcojmë sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe punojmë për parandalimin e shndërrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin në ri-përsëritës, përmes zhvillimit dhe zbatimit të programeve të riintegrimit.

girls school

Terre des hommes (Tdh) është organizata kryesore zvicerane për ndihmën ndaj fëmijëve. Nëpërmjet programeve tona shëndetësore, mbrojtjes dhe ndihmës emergjente, ne ofrojmë ndihmë për mbi katër milionë fëmijë dhe familjet e tyre në rreth 40 vende të botës çdo vit.

 

Vizioni Ynë

Ne aspirojmë për një botë në të cilën të drejtat e fëmijëve, siç përcaktohen në Konventën për të Drejtat e Fëmijës, të respektohen gjithmonë. Një botë në të cilën fëmijët mund të lulëzojnë në mjedise të sigurta dhe të bëhen agjentët e ndryshimit që dëshirojnë të shohin në jetet e tyre

Misioni Ynë

Terre des hommes, e themeluar në vitin 1960, është një organizatë zvicerane e pavarur, neutrale dhe e paanshme e angazhuar për të sjellë ndryshime domethënëse dhe të qëndrueshme në jetën e fëmijëve dhe të rinjve, veçanërisht për ata që janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve. Ne përpiqemi të përmirësojmë mirëqenien e tyre dhe të sigurojmë zbatimi efektiv i të drejtave të tyre siç përcaktohen nga Konventa për të Drejtat e Fëmijëve dhe instrumente të tjera përkatëse për të drejtat e njeriut. Për të bërë një ndryshim, ne fokusohemi në fushat e shëndetit të nënës dhe fëmijës, migrimit të fëmijëve dhe të rinjve dhe aksesit në drejtësi. synojmë fuqizimin e fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet pjesëmarrjes aktive.Ne mbrojmë respektimin e të drejtave të fëmijëve, duke i mbështetur ata në shprehjen e nevojave dhe interesave të tyre.Ne punojmë në mjedise të brishta dhe të prekura nga konflikti, si dhe në mjedise të qëndrueshme.

Parimet Tona të Veprimit
Rrugëtimi i Tdh në Shqipëri
1993

Terre des hommes fillon aktivitetin e saj në Shqipëri, duke u fokusuar në luftën kundër trafikimit, abuzimit, neglizhencës dhe shfrytëzimit të fëmijëve dhe në zhvillimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve.

1999

Gjatë luftës në Kosovë, Tdh ofron ndihmë urgjente për refugjatët në Korçë, duke përfshirë ndihma ushqimore, pajisje higjienike si dhe mbështetje psikologjike dhe sociale.

2000

Nisja e një projekti në shkallë të gjerë për të luftuar trafikimin e fëmijëve midis Shqipërisë dhe Greqisë, si rrjedhojë e të cilit Tdh fitoi Çmimin e të Drejtave të Njeriut të Republikës Franceze në 2002.

2010

Miratohet Ligji për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, i cili përfshin modelin e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve të udhëhequr nga Tdh.

2016

Tdh fillon punën për riintegrimin e familjeve emigrante të kthyera në Shqipëri dhe për parandalimin e migrimit të pasigurt.

2017

Miratohet Ligji i ri për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve me kontributin e ekspertëve të Tdh.

2017

Tdh fillon një projekt inovativ për të trajtuar ekstremizmin e dhunshëm mes të rinjve. Kjo shënon edhe fillimin e programit të drejtësisë për të miturit në Shqipëri.

2018

Një program i ri për Akses në Drejtësi filloi dhe po zbatohet në vend.

2019

Tdh është në vijën e parë për të mbështetur fëmijët dhe familjet në nevojë të prekur nga tërmeti shkatërrues i nëntorit 2019.

2020

Tdh i përgjigjet pandemisë COVID-19 duke mbështetur drejtpërdrejtë qindra familje në kushte vulnerabël dhe duke siguruar dokumente pune për profesionistët që punojnë në kushte COVID-19.

2021

Konferenca Rajonale “Mbrojtja e Fëmijëve në Konflikt me Ligjin” hulumtoi lidhjet midis sistemit të drejtësisë për të miturit dhe mbrojtjes së fëmijëve, duke vënë theksin tek qasjet multidisiplinare në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin, drejt riintegrimit të tyre në Shqipëri e Kosovë.

 

2022

Misioni i Terre des hommes në Shqipëri, në bashkëpunim me Shërbimin e Provës, prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e të parit studim që sjell “Perceptimin e fëmijëve në konflikt me ligjin për  efektivitetin dhe ndikimin e shërbimit të provës në riaftësimin e tyre në Shqipëri”. 

2023

Tdh nënshkroi marrëveshjen me FSHF-në, në përputhje me nismën e UEFA-s për të zhvilluar politika kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve për të garantuar mjedisin më të sigurt për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë e përfshirë në futboll.

tdh

 • Ne veprojmë në interesin më të mirë të fëmijës, bazuar në Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës dhe instrumente të tjera përkatëse për të drejtat e njeriut;
 • Ne promovojmë dhe përmirësojmë pjesëmarrjen dhe fuqizimin e fëmijëve, të rinjve, familjes dhe komunitetit;
 • Ne nxisim pronësinë e projekteve dhe veprimeve nga partnerët lokalë, përforcojmë sistemet lokale për të mbështetur dhe mundësuar aktorë të ndryshëm kombëtarë dhe lokalë të ofrojnë ekspertizë dhe praktika më të mira;
 • Ne besojmë dhe ndërtojmë në kapacitetet e palëve të interesuara dhe komuniteteve si reaguesit kryesorë dhe agjentë të ndryshimit;
 • Ne zbatojmë aktivitete humanitare, zhvillimore dhe paqendërtuese; Ne integrojmë mësimin e vazhdueshëm, përmirësimin, bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive;
 • Ne përpiqemi për inovacion dhe qëndrueshmëri në të gjitha veprimet dhe programet tona;
 • Ne jemi të përgjegjshëm dhe transparent ndaj përfituesve, partnerëve, donatorëve dhe ndaj vetes;
 • Ne bashkëpunojmë me organizata të tjera për të mbrojtur respektimin e të drejtave të fëmijëve.
Vlerat
Pjesëmarrje dhe Fuqizim
 • Ne promovojmë dhe nxisim pjesëmarrjen dhe fuqizimin
 • Ne krijojmë hapësirë për pjesëmarrje aktive dhe mirëpresim inputet nga të tjerët.
 • Ne jemi të ndjeshëm ndaj nevojave të të tjerëve për të pasur ndikim në komunitetin e tyre.
 • Ne ndajmë dhe delegojmë pushtet dhe përgjegjësi.
Partneriteti dhe Bashkëpunimet
 • Ne i besojmë kapaciteteve të aktorëve përgjegjës si ofruesit e parë të ndërhyrjeve dhe si promotorë të ndryshimit. Ne mbështesim dhe fuqizojmë mbi bazën pikave të forta dhe nevojave që ata kanë.
 • Ne jemi nismëtar për të bashkë-krijuar dhe vlerësojmë të qenit plotësues të njëri tjetrit.
 • Ne vlerësojmë këndvështimet alternative dhe kërkojmë bashkarisht për zgjidhje pragmatike dhe inovatore.
 • Ne shpërfaqim përulësi, respekt, drejtësi, dhe i shikojmë të tjerët si partnerë të barabartë.
Risi dhe Zhvillim
 • Ne promovojmë kulturën e risisë.
 • Ne vlerësojmë kuriozitetin, mirëpresim nisma të reja dhe nxisim kreativitetin.
 • Ne përqafojmë vullnetin për të mësuar dhe jemi të gatshëm për të provuar dhe gabuar.
 • Ne nxisim ndarjen e dijes, të mësuarit dhe përpiqemi për te krijuar qëndrueshmëri.
Diversitet dhe Përfshirje
 • Ne përgëzojmë diversitetin dhe përfshirjen e njerëzve.
 • Ne e shikojmë angazhimin ndaj diversitetit dhe përfshirjes si një pasuri në aktivitetet tona.
 • Ne kuptojmë kontekstin kulturor dhe vlerën e të qenurit ndryshe.
 • Ne jemi thellësisht të angazhuar për një trajtim të barabartë.
Udhëheqje dhe Përsosmëri
 • Ne rrekemi të japim më të mirën tonë, të mendojmë strategjikisht dhe jemi të gatshëm e vullnetplotë për hapat që duhen të ndërmarren për mirëqenien e fëmijëve.
 • Ne garantojmë programe cilësore dhe mbështetje. Ne jemi të përgjegjshëm dhe transparent dhe përdorim pushtetin në mënyrë të përgjegjshme.
 • Ne pozicionohemi përmes ekzpertizës dhe njohurive që kemi.
 • Ne nxisim dhe promovojmë të drejtat e fëmijëve kurdo që të jetë e mundur dhe kërkojmë me ngulm mundësi të reja për ta (për fëmijët).
Terre des hommes në Botë

Të rejat më të fundit

Në këtë ditë lartësojmë potencialin e të rinjve tanë si promovues të paqes, dhe angazhohemi për të krijuar mundësi për zhvillimin e aftësive që kanë, në shërbim të adresimit të sfidave drejt një të ardhme të qendrueshme. Në Kukës dhe në Dibër, grupet rinore të angazhuar me projektin “Të Rinjtë, Të…
Njëzet fëmijë të talentuar dhe energjik të njësisë administrative Shupenzë (Bashkia Bulqizë) u angazhuan në kampin veror “Bletëzat” të organizuar përgjatë kësaj jave nga stafi i Terre des hommes në Qendrën Komunitare Multifunksionale Bulqizë. Përmes metodologjisë “Lëvizje, Lojra, dhe Sport” të…
Në zemër të Bulqizës u zhvillua një trajnim që synon të sjellë iniciativa transformuese për të formësuar të ardhmen e të rinjve të këtij qyteti. Nëpërmjet metodologjisë "Ti Krijon", të zbatuar ekskluzivisht nga Terre des hommes, të rinjve në Bulqizë po u jepen mjetet dhe mundësitë për t'u bërë…
Në tjetër hap i rëndësishëm është ndërmarrë në drejtim të përmirësimit të qasjes së sistemit të drejtësisë për trajtimin e rasteve që përfshijnë të mitur, viktima të dhunës dhe abuzimit seksual. Terre des hommes Shqipëri përfundoi së fundmi një sesion trajnimi gjithëpërfshirës në Vlorë. Kjo nismë u…
Në përpjekje për të përmirësuar trajtimin nga drejtësia të të miturve, viktima të abuzimit, Terre des hommes, në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme, ka zhvilluar me sukses një tjetër sesion trajnimi për profesionistët e drejtësisë në Shkodër. Kjo nismë është pjesë e projektit "Të Rinjtë, Të…
Jemi entuziastë që të rinjtë tanë të angazhuar në projektin “Të Rinjtë, Të Drejtat dhe Drejtësia” me financim të Agjencisë Austriake për Zhvillim dhe ADC në Shqipëri, u përfshinë në një seri aktivitetesh të zhvilluara në Elbasan dhe Cërrik javën që lamë pas, duke dhënë mesazhet e tyre kundër…