Dokumenti i Mbrojtjes së Fëmijëve për Menaxhimin e Rastit në Kontekstin Humnanitar

Fëmijët e pashoqëruar ose të ndarë janë veçanërisht të cenueshëm dhe sfidat me të cilat përballen kërkojnë përgjigje të veçanta.

Ky dokument është shkruar për të gjithë aktorët që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, dhe prezanton një qasje të strukturuar për identifikimin dhe mbështetjen e fëmijëve refugjatë/migrantë veçanërisht të cenueshëm (fëmijët e e pashoqëruar ose të ndarë).

Qëllimi i dokumentit është të sigurohet që të gjithë palët e interesuara të kenë të njëjtin kuptim për rreziqet me të cilat përballen fëmijët në raste urgjente dhe të sigurohet që fëmijët të marrin mbështetjen e duhur në të gjitha situatat
kur kërkohet.

 

Data published