Vlerësim mbi Menaxhimin e Rastit dhe Mekanizmat Lokal të Referimit me Fokus në Shëndetësi dhe Masat e Mbrojtjes në Kontekstin e COVID-19

Të kuptohet roli i rëndësishëm i menaxhimit të rasteve të fëmijëve në rrezik në situata emergjente,si pandemia dhe rëndësia e vazhdimësisë së menaxhimit të rastit (MR), duke përshtatur veprimet për secilin nga hapat e MR, në mënyrë që të vazhdojmë të mbështesim më të prekshmit dhe për t'iu përgjigjur rasteve të reja të krijuara gjatë emergjences Covid-19.

Data published
Number of pages
75