Sfidat dhe Nevojat e Punonjësit të Njësisë Psiko-Sociale në Shkolla

Me synim mbështetjen e profesionistëve në detyrën e tyre si punonjës të Njësisë Psiko-Sociale në Shkolla, Tdh, organizoi grupe të fokusuara diskutimi me qëllim mbledhjen e informacionit më të thelluar mbi nevojat konkrete të punonjësve lidhur me punën e tyre në këto njësi. Raporti pati si qëllim informimin e aktorëve përgjegjës për plotësimin e nevojave për ndihmë dhe aftësim të mëtejshëm të profesionistëve.

Data published
Number of pages
22