PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR LUFTËN KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE 2021 - 2023

Plani Kombëtar i Veprimit (PKV) për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2021-2023 është një instrument që synon koordinimin e aktorëve shtetërorë dhe jo-shtetërorë, përfshirë organizatat ndërkombëtare, të angazhuar në luftën kundër trafikimit të personave.Synimi strategjik i këtij dokumenti është realizimi i një sistemi të integruar të adresimit të të gjitha hallkave dhe elementeve që lidhen me trafikimin e personave dhe pasojat e tij, i cili bazohet në ndërveprimin efektiv institucional, brenda e jashtë vendit dhe bashkërendimin e veprimtarive.

Data published
Number of pages
44