Hulumtim Pjesëmarrës mbi Perceptimin e Fëmijëve në Konflikt me Ligjin për Efektivitetin dhe Ndikimin e Shërbimit të Provës në Riintegrimin e Tyre në Shoqëri

Misioni i Terre des hommes në Shqipëri prezanton gjetjet dhe rekomandimet e të parit studim që sjell “Perceptimin e fëmijëve në konflikt me ligjin për  efektivitetin dhe ndikimin e shërbimit të provës në riaftësimin e tyre në Shqipëri”. Mungesa e pjesëmarrjes së fëmijëve në vlerësimin e shërbimeve të ofruara për ta si në sistemin e mbrojtjes edhe në atë të drejtësisë  jo vetëm që e pengon institucionet të identifikojnë dhe zgjidhin çështje sistematike, por i pengon fëmijët të dëgjohen dhe të ndikojnë në programet dhe shërbimet që kanë një ndikim të rëndësishëm në jetën e tyre. 

Data published
Number of pages
36